اثر زمان عملیات حرارتی محلولی بر عیوب ریزساختاری تک بلور CMSX-4

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان کاهش زمان عملیات محلولی سوپرآلیاژ تک بلور CMSX-4 است که طبق استاندارد حدود 18 تا 20 ساعت به طول می انجامد. در این پژوهش، سه برنامه عملیات حرارتی محلولی با زمان کاهش یافته (1277 C/1h+1287 C/1h+1297 C/1h+1307 C/1,2,3h) بر روی نمونه های تک بلور سوپرآلیاژ CMSX-4 تهیه شده به روش بریجمن عمودی، انجام و نتایج آن بررسی شده است. جدایش عناصر آلیاژی، درصد حوضچه های یوتکتیک و میزان تخلخل ها، براساس اندازه گیری های ریزساختاری با میکروسکوپ نوری(OM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف سنجی پراش انرژی(EDS) بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که عملیات محلولی انجام شده با زمان کاهش یافته نسبت به استاندارد، سبب حذف کامل حوضچه های یوتکتیک بین دندریتی شده و جدایش عناصر آلیاژی را بطور میانگین، حدود 30 درصد نسبت به حالت ریختگی کاهش داده است. اما نتایج نشان داده است که زمان کل عملیات، برای حذف تخلخل های تشکیل شده حین عملیات محلولی کافی نبوده است و درصد تخلخل ها از 83/0 درصد در نمونه ریختگی، به ترتیب به 01/1، 75/1 و 41/1 درصد در نمونه های عملیات حرارتی شده به مدت زمان 5/8، 5/9 و 5/10 ساعت، رسیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2586364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!