بررسی ساختار فیزیکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس معیارهای دوستدار سالمند و رضایت سالمندان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سالمندان یکی از گروه های بزرگ استفاده کننده از خدمات بیمارستانی هستند که نسبت به سایر گروه های سنی، مدت زمان بستری طولانی تری دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار فیزیکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس معیارهای دوستدار سالمند و رضایت سالمندان بود.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان (شهید بهشتی، متینی و نقوی) و 700 سالمند مراجعه کننده به این بیمارستان ها در سال 1401 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته، در دو مرحله جمع آوری شدند. نمونه گیری سرشماری برای بیمارستان ها و به صورت دردسترس برای سالمندان بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) در نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

نمره میانگین ساختار بیمارستان ها در حیطه نسبتا خوب (1/52±42/3) با دامنه نمره صفر تا 72 قرار داشت و میانگین نمره رضایت سالمندان 3/8±24/6 با دامنه صفر تا 45 بود. رضایت سالمندان از ساختار فیزیکی بیمارستان ها براساس نوع بیمارستان و خدمات آن تفاوت معنی دار آماری داشتند (0/001<P). بیشترین نمره رضایت مربوط به بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان (1/3±4/26) و کمترین آن مربوط به بیمارستان نقوی (3/3±21/1) بود/ میانگین نمره رضایت بیمارستان تخصصی متینی 23/4± 2/9 بود.  

نتیجه گیری

ساختار فیزیکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه نسبتاخوب قرار داشتند و رضایت سالمندان نیز در حد متوسط بود. بنابراین باید اصلاحاتی صورت گیرد تا رضایت سالمندان به ویژه سالمندان پیرتر افزایش یابد و از آسیب های احتمالی آنان پیشگیری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
953 تا 959
لینک کوتاه:
magiran.com/p2587173 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!