تاثیر اختلاف نسل در قصد استفاده از اتومبیل خودران اشتراکی، نمونه موردی سفرهای اجباری

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ترکیب اتومبیل های خودران و اشترا ک گذاری سفر، موجب ظهور اتومبیل های خودران اشتراکی شده است که موجب کاهش استفاده از خودروی شخصی و توسعه حمل ونقل پایدار خواهد شد. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف بر میزان قصد استفاده کاربران از این فناوری در سفرهای اجباری شهر تهران است.

روش

مشخصات اقتصادی اجتماعی، رفتار سفر و قصد استفاده افراد از اتومبیل خودران اشتراکی با استفاده از پرسش نامه ای که به همین منظور طراحی شده است در زمستان 1400 جمع آوری شد. هم چنین با استفاده از رویکردهای تحلیل توصیفی، ضریب هم بستگی و تحلیل واریانس عاملی به بررسی فرضیه ها و پرسش های پژوهش پرداخته شده است.

یافته ها

نتایج، نشان گر وجود تفاوت معنادار بین اثر ثابت متغیرهای وضعیت مالکیت گواهی نامه رانندگی و دسته بندی نسل (هزاره و انفجار) در قصد استفاده از این فناوری در سفرهای اجباری است. افراد فاقد گواهی نامه و نسل هزاره به دلیل آشنایی بیشتر با فناوری، تمایل بیشتری در استفاده از این فناوری نسبت به افراد فاقد گواهی نامه و نسل انفجار دارند. اگرچه اثر تعاملی جنسیت با دو متغیر توضیحی دیگر معنادار است اما اثر ثابت جنسیت معنادار نیست. به علاوه، اثر تعاملی مالکیت گواهی نامه و نسل نیز نشان گر تمایل بیشتر نسل هزاره نسبت به افراد نسل انفجار صرف نظر از وضعیت مالکیت گواهی نامه بود. هم چنین اثر تعاملی معنادار سه متغیر جنسیت، مالکیت گواهی نامه و دسته بندی نسل نیز بیان گر وجود تفاوت معنادار در قصد استفاده از اتومبیل خودران اشتراکی به ازای ترکیب های مختلف سه متغیر توضیحی است. ازجمله ترکیبات معنادار می توان به این مورد اشاره کرد که در میان زنان دارای گواهی نامه رانندگی، نسل هزاره تمایل بیشتری به استفاده از این فناوری نسبت به نسل انفجار دارند.

نتیجه گیری

بنابر نتایج، به منظور افزایش قصد استفاده کابران از اتومبیل خودران اشتراکی، بایستی سیاست گذاران و تولیدکنندگان نیازهای کاربران ویژه (سالمندان، نوجوانان و بانوان) را مورد توجه قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588131 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!