بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان...

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

این روش بی حسی با عوارضی نظیر تهوع، استفراغ و خارش همراه است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار به انجام رسید.

روش اجرای تحقیق:

 این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 60 زن باردار داوطلب سزارین انتخابی مولتی پار با روش بیهوشی اسپاینال انجام شد. در این پژوهش افراد به صورت تصادفی در دو گروه درمانی (بوپی واکایین و فنتانیل (با دوزهای 15 و 25 میکروگرم) به داخل نخاع تزریق شد و در نهایت توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج

حداکثر سطح بلوک حسی در گروه 25 میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری از گروه 15 میکروگرم فنتانیل بیشتر بود. حداکثر زمان ریکاوری کامل بلوک حرکتی در گروه 15 میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری از گروه 25 میکروگرم فنتانیل بیشتر بود. عارضه استفراغ در گروه 15میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری بیشتر از گروه 25 میکروگرم فنتانیل بود با این حال، زمان شروع بلوک حسی، حداکثر درجه بلوک حسی، کیفیت بی حسی حین عمل، مدت زمان جراحی، علایم حیاتی بیمار در حین عمل و عوارض بی حسی نظیر خارش و تهوع بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری نداشتند.

نتیجه گیری نهایی:

 در نهایت می توان بیان نمود که درمان توام بوپی واکایین و فنتانیل (با دوزهای 15 و 25 میکروگرم) تفاوت آماری معناداری در شاخص های بی حسی و عوارض بی حسی (به جز حداکثر سطح بلوک حسی، حداکثر زمان ریکاوری و عارضه استفراغ) برقرار نبود.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588436 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!