مطالعه وضعیت مغایرت کارکرد با کاربری در شهر تبریز: تاثیرات قانون و آیین نامه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری‏های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل موثر بر تغییرات کارکردی کاربری‏ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف‏ راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش ‏پردازش‏ های لازم بر روی داده ‏ها در نرم ‏افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده‏ های حاصل از برداشت‏های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری‏ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم‏ افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه ‏های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم ‏افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین ‏نامه‏ ای موثر بر تغییرات کارکردی کاربری‏ها پرداخته شد. براساس تحلیل‏ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری‏های طرح تفصیلی در محدوده‏های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت‏های کارکرد با کاربری در محدوده‏های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‏ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری‏های محدوده‏ های مورد مطالعه داشته ‏اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588510 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!