تلاقی ادبیات و جغرافیا: بررسی فضا از خلال کارتوگرافی در آثار کنت وایت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 در دهه های اخیر یا دقیق تر از اواسط قرن بیستم تاکنون، با پیشرفت تکنولوژی درزمینه کارتوگرافی و با ظهور جغرافیای انسانی، رابطه ادبیات و جغرافیا توجه پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی را به خود جلب کرده است. در این بین، کارتوگرافی ادبی به حوزه ای بینا رشته ای و جذاب تبدیل شده است.
در مقاله توصیفی - تحلیلی حاضر، برای پی بردن به تعامل و تاثیر نقشه های جغرافیایی و متون ادبی بر یکدیگر و نیز درک مفهوم فضا و مکان در آثار وایت، ابتدا پیوندهای مشترک میان جغرافی دانان و اهل ادب، دیدگاه هایشان و چگونگی آفرینش نقشه ها بررسی شده است؛ سپس تعریفی جامع از نقشه، نقشه نگار و آنچه که کارتوگرافی دیروز را از کارتوگرافی امروز متمایز می کند ارایه شده است؛ همچنین جایگاه نقشه در شعر وایت و نیز رویکرد شاعر از کارتوگرافی ادبی بررسی شده است. در بخش آخر این پژوهش، نقطه نظرات دو پژوهشگر و پیشرو در کارتوگرافی ادبی، فرانکو مورتی و باربارا پیاتی که پروژه هایشان تطبیقی و همچنین تاریخی است، مطالعه و سپس نظریه های آنها با دیدگاه کنت وایت مقایسه شده است.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
81 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588789 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!