سنجش اثر شاخص های سلامت مالی از بعد رفتارهای بازدارنده و فرصت طلبانه مدیریت سود در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت، به مقایسه و سنجش اثر شاخص های سلامت مالی از بعد بازدارندگی و فرصت طلبی در رفتارهای مدیریت سود، براساس تجزیه و تحلیل داده های320 شرکت طی سال های 1399- 1389 با استفاده از نرم افزار ای ویوز پرداخته است. جامعه آماری با استفاده از میانه 4 روش، به دو گروه با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شدند و فرضیه ها با روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی آزمون گردیدند. سپس براساس آنالیز تجمعی عوامل سلامت مالی، وزن دهی به این متغیرها صورت پذیرفت. نتایج نشان می‎دهد که متغیرهای بازده دارایی ها با وزن (7-)، اندوخته انباشته با وزن (4-) و بدهی های بلندمدت با وزن (3-) به ترتیب بر ایفای نقش بازدارندگی در انگیزه مدیریت سود موثر بودند. در مقابل متغیرهای اهرم مالی با وزن (6+)، زیان انباشته با وزن (5+) و اعضای غیرموظف با وزن (4+) به ترتیب از عوامل موثر بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود شناخته شدند. در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با روش MB تفکیک شده اند، با استناد به مقدار بهینه ضریب تعیین و منفی بودن رابطه شاخص های سلامت مالی، به احتمال بیشتر این گروه از سلامت مالی بالایی مبتنی بر بازدارندگی انگیزه مدیریت سود برخوردار هستند. در مقابل یافته ها نشان می دهد در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین با روش Growthppe تفکیک شده اند،رفتارهای فرصت طابانه مدیریت سود مشهودتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 173
لینک کوتاه:
magiran.com/p2590609 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!