تبیین تجارب پرستاران بخش مراقبت ویژه از دیسترس اخلاقیدر همه گیری کوید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

پرستاران به عنوان ارایه دهنده مستقیم و مداوم خدمت به  بیمار، بیش از سایر گروه ها در محیط کاری با انواع گوناگونی از تنش های روانی رو به رو هستند. در این بین حضور دیسترس اخلاقی در بخش های مراقبت ویژه بسیار چشمگیرتر است. لذا این مطالعه با هدف تبیین تجارب دیسترس اخلاقی پرستارانی که در مراکز مراقبت ویژه از بیماران کوید-19 مراقبت می کردند، طراحی شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا قراردادی است که در سال 1400-1399 انجام شد. جامعه پژوهش، پرستاران بخش های مراقبت های ویژه کرونا بودند که به صورت مبتنی بر هدف از بیمارستان های آموزشی استان مازندران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شد. صحت و استحکام مطالعه توسط معیارهای پیشنهادی گوبا و لینکلن بررسی شد.

یافته ها

در این مطالعه با 14 پرستار(4 مرد و 10 زن) با محدوده سنی 25 تا 48 سال مصاحبه شد. یافته های مطالعه شامل سه طبقه اصلی و هشت زیر طبقه شامل آزردگی متعدد (تنش های روانی جسمی پرستار، اثرات منفی بر روابط خانوادگی و دوستان، اثرات منفی بر کار حرفه ای)، فشارکاری پرستاری (شرایط سخت بیمار و همراه، سختی و تنش کاری، ضعف مدیریت در اداره شرایط) و ماندگاری و انطباق (خودحفاظتی پرستار، کنارآمدن پرستار با شرایط سخت) بود.

استنتاج

براساس یافته های مطالعه پرستاران باید تشویق به بیان احساسات خود شوند، تا از طریق آن بتوانند بین دشواری تصمیمات اخلاقی و برآوردن نیاز بیمار و مدیریت احساسات خود تعادلی برقرار کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
124 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2591714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!