راهکارهای عملی ترک اعتیاد از دیدگاه حکیم عماد الدین شیرازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 مصرف زیاد تریاک در قرن دهم هجری و هم زمان با آغاز حکومت صفویان، یکی از مسایل و معایب موجود در جامعه ایرانی بود. «رساله افیونیه» اثر عمادالدین محمودبن مسعود شیرازی، مهم ترین رساله ای است که در دوره صفویه راجع به اعتیاد نوشته شده و نشانگر وضعیت اجتماعی ایران عصر صفوی است.

مواد و روش ها

 این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای گردآوری شده است. رساله افیونیه تالیف عمادالدین محمود شیرازی، مهم ترین رساله ای است که در دوره صفویه راجع به افیون نوشته شده است. این کتاب در زمان خود رواج زیادی داشته است. مطالب و جزییات این کتاب مبنی بر تجربه شخصی نویسنده است که می توان از جنبه های مختلفی آن را بررسی کرد.

یافته ها

 نگارش رساله افیونیه توسط حکیم عمادالدین، نشانگر مشکل و بیماری اجتماعی اعتیاد در دوران صفوی است و احساس نیاز باعث نگارش چنین اثر فاخری از سوی حکیم شده بود.

نتیجه گیری

 اوضاع نابسامان اجتماعی و رفتار خشونت آمیز پادشاهان این عصر برای رسیدن به قدرت، یکی از عوامل مهم رواج مصرف مواد مخدر در میان افراد جامعه به ویژه شاهزادگان بوده است. شیوع مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین دغدغه های حکیم عمادالدین بوده که با نگارش رساله افیونیه خود کمک زیادی به معتادان در ترک مواد مخدر کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2591982 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!