کربوکسی متیلاسیون صمغ کندرو بررسی گرانروی و شاخص های رنگ سنجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کندر یک صمغ رزینی است که از برخی گونه های جنس Boswellia به دست می آید. استفاده از  کندر جهت مصارف غذایی و دارویی به بیش از پنج هزار سال قبل باز می گردد، ولی با وجود اهمیت و کاربرد آن فقط 27-35% از آن محلول در آب می باشد. با توجه به نامحلول بودن بخش اعظم صمغ کندر، در پژوهش حاضر  با استفاده از روش سطح پاسخ، تاثیر استفاده از شرایط مختلف اصلاح شیمیایی (غلظت  NaOH  (X1)، دمای واکنش (X2)، غلظت منوکلرواستیک اسید [1]((MCA(X3)) برروی افزایش درصد حلالیت صمغ کندر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرآیند بهینه سازی اصلاح شیمیایی صمغ کندر بیانگر این مطلب است که بیشترین میزان  درصد حلالیت برابر85.49% بود. لذا غلظت NaOH  و MCA  به ترتیب برابر 0.048 ،  0.016 مول و دما 75 درجه سلیسیوس به عنوان بهترین شرایط بهینه سازی انتخاب شد. در ضمن، گرانروی ذاتی و وزن مولکولی صمغ بومی بیشتر از صمغ اصلاح شده در شرایط بهینه بود. بین ویسکوزیته ظاهری صمغ طبیعی (mPa.s  726/0 ± 02/18) و اصلاح شده (mPa.s 681/0 ± 36/17) تفاوت معنی داری دیده می شود(p<0.05). نتایج حاکی از این است که صمغ بومی و اصلاح شده در شرایط بهینه رفتار نسبی رقیق شونده با افزایش سرعت برشی را نشان داده و رفتار آنها مشابه سودوپلاستیک می باشد. آزمون رنگ سنجی با نرم افزار image J حاکی از آن بود که کربوکسی متیلاسیون صمغ کندر منجر به تغییرات معنی داری (P <0.05) در فاکتور اختلاف رنگی کل (ΔE) و مقادیر شاخص روشنایی (WI)، فاکتور روشنی L*، فاکتور قرمزی- سبزی (a*) و فاکتور زردی- آبی (b*) شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2592506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!