طراحی الگوی حسابرسی منابع انسانی با رویکرد استراتژی های سطح وظیفه ای و کلان با استفاده از روش نگاشت شناختی در سازمان تامین اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

حسابرسی منابع انسانی به ارزیابی نقش عملکرد منابع انسانی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان کمک کرده و در فرموله کردن موثر استراتژی های منابع انسانی برای اینکه با استراتژی های کلان سازمان در یک راستا باشند، کمک می کند. هدف این تحقیق طراحی الگوی حسابرسی منابع انسانی با رویکرد استراتژی های سطح وظیفه ای و کلان با استفاده از روش نگاشت شناختی در سازمان تامین اجتماعی می باشد.

روش بررسی

در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل محتوا و همچنین دلفی فازی تک مرحله ای و نگاشت شناختی استفاده شد. جامعه آماری، خبرگان منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بودند که از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم-افزارهای SPSS ,Netdraw ,Ucinet ,MaxQda2020 و Excel استفاده شد.

یافته ها

با استفاده از پرسش نامه ماتریسی متقاطع که در اختیار خبرگان منابع انسانی قرار گرفت و روش نگاشت شناختی، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل مقوله های توانایی های فکری و ذهنی، توانایی های روحی و روانی، توانایی های علمی، مهارت تعامل، مهارت تخصیص، مهارت سازمان دهی، مهارت نظارت، مهارت های تفکر، مهارت های شغلی و حرفه ای، مهارت های شناختی، مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های استراتژیک و مهارت های مدیریتی می باشند.

نتیجه گیری

الگوی حسابرسی منابع انسانی، علاوه بر شناسایی شکاف ها و ضعف های موجود در سازمان، به راهکارهایی برای اقدامات اصلاحی و بهبود توانایی های نیروی انسانی در اجرای استراتژی های سازمان در سطح کلان و وظیفه ای منجر خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593018 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!