شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی در مجتمع مس سرچشمه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با پیدایش علوم جدید، سبک های مدیریتی نیز تغییر کرده است. از جمله این سبک های مدیریتی، پیدایش مدیریت ویترینی است که جای عملکرد واقعی بر نمایش عملکرد تمرکز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی در مجتمع مس سرچشمه در سال 1400 بود.

روش بررسی

پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی- پیمایشی در نمونه آماری 50 نفری از کارکنان مجتمع مس سرچشمه تا اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی، از ادبیات تحقیق و پرسشنامه استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها، از تکنیک دلفی فازی استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد از عوامل شناسایی شده، 7 عامل در دو دور، مورد تایید خبرگان قرار گرفت. همچنین، در رتبه بندی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی، عامل عدم هوش استراتژیک، عامل عدم وجود نظام شایسته سالاری و عامل عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

نتیجه گیری

سبک مدیریت ویترینی می تواند بر جنبه های مختلف کاری کارکنان یک سازمان جنبه منفی داشته باشد. برای کمرنگ شدن این سبک در محیط کار، لازم است بر تقویت هوش استراتژیک مدیران، رعایت نظام شایسته سالاری و اجرای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش تمرکز کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593023 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!