تجزیه و تحلیل اثر منابع انسانی پایدار و پیشرفت صنعت بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان(مطالعه ای در دانشگاه سیستان و بلوچستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سازمان ها در جهان متحول و غیرقابل پیش بینی امروز که تغیرات محیطی موجب تحول گسترده در ماهیت مشاغل شده است، برای بقا، رشد و البته کسب مزیت رقابتی نیازمند کارکنانی با مهارت اشتغال پذیری پایدار هستند؛لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل شیوه های منابع انسانی پایدار و پیشرفت صنعت بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش اجرا توصیفی - پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد248 نفر در نظر گرفته شد،که بر اساس فرمول کوکران و با احتساب خطای 0.005 تعداد 150 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات ازابزار پرسشنامه استفاده شد.پرسشنامه پژوهش 29 سوال داشت که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی سنجیده و مورد تایید قرار گرفت.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای مدیریت منابع انسانی پایدار،پیشرفت صنعت و مهارت اشتغال پذیری به ترتیب 0.847،0.784،0.933 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار SMART PLS استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد متغیر مدیریت منابع انسانی پایدار با ضریب تاثیر0.55 اثر مثبت و معناداری بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان دارد. همچنین تاثیر پیشرفت صنعت بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان با ضریب تاثیر0.63 برآورد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593034 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!