ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‏های بادمجان سفید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور انتخاب والدین مناسب جهت اهداف اصلاحی، شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه‏بندی ژرم‏پلاسم‏ها ضروری است. به این منظور پژوهشی جهت طبقه ‏بندی و شناخت تنوع فنوتیپی 17 ژنوتیپ بادمجان در سه تکرار در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سال 1398 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شهر کرج انجام شد. در مجموع 19 صفت موردارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش برخی صفات مورفولوژیک هم چون تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره و میانگره، وزن و عملکرد میوه هم چنین میزان فنل کل، آنتوسیانین کل و گلیکوآلکالویید سولاسونین در میوه اندازه‏گیری شد. نتایج تجریه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح یک درصد معنی‏ دار بود. دامنه تغییرات، تنوع ژنتیکی بسیار زیادی را در بین ارقام نشان داد که می‏تواند برای اهداف متفاوت اصلاحی مفید باشد، ارتفاع بوته کم تر برای جلوگیری از خوابیدگی و تعداد ساقه و گل بیش تر برای رسیدن به عملکرد بالاتر دارای اهمیت است که ژنوتیپ 13321 از سایر ژنوتیپ‏ها کوتاه‏تر بود. تجزیه خوشه‏ای ژنوتیپ‏های موردمطالعه را در سه گروه مجزا قرار داد و بادمجان‏های سفید را به طور مشخص از بادمجان‏های رنگی جدا کرد. نتایج تجزیه به مولفه‏ های اصلی نیز ضمن تایید نتایج تجزیه کلاستر نشان داد که بادمجان‏های رنگی نسبت به بادمجان‏های سفید زودرس‏تر، عملکرد میوه بیش تر و مقدار گلیکوآلکالویید سولاسونین کم تری داشتند اگرچه بادمجان‏های رنگی مورداستفاده در این پژوهش ارقام اصلاح شده بودند، اما این نکته قابل توجه است که استفاده از روش‏های اصلاحی در بهبود کمیت و کیفیت بادمجان دارای اهمیت می‏باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
485 تا 504
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!