مطالعه ویژگی های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تاثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ازآنجایی که محصولات باغبانی برداشت شده قابلیت فساد پذیری بالایی دارند، به کارگیری فنون مناسب جهت افزایش ماندگاری به منظور استفاده در تمام فصول سال و هم چنین صادرات ضروری است. پژوهش حاضر در سال 1400-1399 با هدف بررسی اثرات درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر خصوصیات حسی و کیفی دانه انار در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار شامل نسبت های وزنی- وزنی اسانس به کیتوزان (1:1، 1:2 و 1:3) در دو سطح پاشش اسانس مرزه بختیاری (3/0 و 6/0) به همراه دو شاهد قبل و بعد از اعمال تیمارها با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین وضعیت ظاهری دانه های انار در نسبت 6/0-1 کیتوزان به اسانس و بهترین مزه دانه های انار در تیمارهای 3/0-2 و 3/0-3 مشاهده شد. در تیمار اسانس قطر هاله ضد میکروبی مربوط به قارچ 2 میلی متر و در نسبت 1:2 اسانس به کیتوزان 5/5 میلی متر نشان داده شد. بیش ترین بازده درون پوشانی و کوچک ترین اندازه ذره مربوط به نسبت 1:2 بود. میزان بازده در نسبت های 1:3 (1/55 درصد) و نسبت 1:1 (2/51 درصد) نشان داده شد. کم ترین پتانسیل زتا در نسبت 1:3 و بیش ترین میزان در نسبت 1:1 حاصل شد. پوشش دهی دانه های انار و انتخاب غلظت مناسب اسانس مرزه بختیاری همراه با پوشش کیتوزان (3/0-1 و 3/0-2)، می توان زمان ماندگاری، بازارپسندی و کیفیت تغذیه ای دانه انار را به میزان مناسب و قابل توجهی حفظ کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
505 تا 520
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!