مروری بر طرح های پژوهشی پرستاری مصوب پیرامون موضوع کرونا در ایران: مطالعه مرور دامنه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

در پاسخ به پاندمی کووید-19، پژوهشگران پرستاری پژوهش های مختلفی در ابعاد مختلف این بیماری انجام داده اند. ازاین رو شناخت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و علمی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی بسیار ضروری است. مطالعه حاضر در راستای بررسی موضوعات طرح های تحقیقاتی پرستاری مصوب پیرامون موضوع کرونا در ایران انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مرور دامنه ای است و بر اساس پنج گام پیشنهادی آرکسی و اومالی (2005) شامل شناسایی و تعیین پرسش های پژوهش، شناسایی مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعات، جدول بندی داده ها، جمع بندی و خلاصه سازی و گزارش نتایج در محدوده زمانی 1398 الی 1400 انجام گردید.

یافته ها

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیشترین تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب مربوط به بیماران مبتلا به کرونا و خانواده آن ها و نیز پرستاران و ارایه دهندگان مراقبت سلامت بوده است. در این حوزه، مطالعات انجام شده غالبا پیرامون موضوعات روان شناختی ازجمله اضطراب، مرگ، استرس و افسردگی بود. در حوزه بیمار و خانواده، لازم است توسعه مدل ها و نظریه های مراقبتی پرستاری و ارتباط نظریه های پرستاری و تاثیر آن ها در مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به کووید 19 مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با به کارگیری نظریه های پرستاری در فرایند پرستاری مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری کووید 19، کیفیت مراقبت ها را ارتقاء بخشید. در حوزه پرستاران و ارایه دهندگان مراقبت، لازم است مطالعات بیشتری در حیطه تمایل پرستاران به ارایه مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری عفونی صورت گیرد و همچنین صلاحیت پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری عفونی ازجمله کووید 19 بررسی گردد. در حوزه دانشجویان، اساتید و اعضای هییت علمی پرستاری، همچنین سیستم های ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مطالعات کمتری صورت گرفته است. در این حوزه بیشترین پژوهش ها در رابطه با کیفیت آموزش های مجازی و نقاط ضعف و قوت این روش آموزشی و نیز توانمند بودن اساتید در استفاده از آن بود. آموزش الکترونیکی ممکن است بر سلامت و پیامدهای تحصیلی دانشجویان تاثیر بگذارد؛ ازاین رو نیاز به تحقیقات بیشتری است. در حوزه سیستم های ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی لازم است تحقیقات بیشتری مرتبط با مدیریت منابع انسانی انجام شود. همچنین لازم است طراحی مدل های استراتژیک نوآورانه برای تامین نیروی انسانی انجام گیرد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر می تواند به پژوهشگران پرستاری، اساتید و اعضای هییت علمی، مدیران و سیاست گذاران حرفه پرستاری در شناسایی هر چه بیشتر و سریع تر موضوعات پژوهشی موردنیاز و در راستای اولویت های پژوهشی کمک نموده و بنابراین منجر به افزایش بدنه دانش رو به رشد پیرامون موضوع کرونا شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
108 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593511 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!