شناسایی عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی مودیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
عوامل اقتصادی بخشی از رفتار مالیاتی مودیان را توضیح می دهد. هدف این پژوهش کشف عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشد.
روش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد .ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. با بهره گیری از نظریه زمینه ای، داده ها با طرح سوالات نیمه ساختار یافته و مصاحبه عمیق با نه شرکت کننده گردآوری شد. برای داده کاوی، داده ها کد گذاری، سپس وارد نرم افزار(مکس کیودی1-2021) شده و با روش تیوریک تحلیل گردید.
یافته ها
براساس یافته ها، متغیرهای موثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی شامل: اطلاعات عمومی(دانش مالیاتی ضعیف و فرصت عدم تمکین)، ادراک از فساد، نگرش منفی، هنجارهای ذهنی منفی، کنترل رفتاری ادراک شده به عدم تمکین، تمایل به عدم تمکین، رفتار تمکین شامل ابهام در تعریف و ادراک ازسطح تمکین مالیاتی پایین.
نتیجه گیری
براساس یافته های پژوهش، سطح دانش مالیاتی ضعیف می باشد. انواع ادراک از فساد: شامل ادراک از فساد عمومی، فساد کلان و فساد خرد، فساد مالیاتی کلان و خرد که سطح ادراک از آنها  به ترتیب کاهش می یابد. نگرش و هنجارهای ذهنی نسبت به تمکین مالیاتی منفی هستند. پتانسیل تاثیرادراک از فساد بر رفتار تمکین مالیاتی بالاست.دانش افزایی: یکی از دلایل اصلی که دولت ها در کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی در جمع آوری مالیات مواجه می شوند، عدم تمکین مالیاتی مودیان است. دولت می تواند با آگاهی رسانی و اجرای سیاستهای ضد فساد، سطح دانش مالیاتی و اعتماد عمومی را بالا برده، نگرش و باورهای مثبت را ترویج  و سطح تمکین مودیان را ارتقاء دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593606 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!