کنشگری متقابل یادگیری بر مبنای وب و کیفیت تجارب یادگیری در علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یادگیری یکی از مفاهیم آموزشی است که پایه عملکردهای بالینی علوم پزشکی است دوره جدید آموزش علوم پزشکی و عصر اپیدمی بیماری منجر به سرعت بکارگیری آموزش بر مبنای وب شده است که یکی از روش های یادگیری است که منجر به ایجاد تجارب یادگیری می شود براین اساس هدف مطالعه حاضر بررسی کنشگری متقابل یادگیری بر مبنای وب با کیفیت تجارب یادگیری در شرایط مختلف نیازمند بررسی همه جانبه و تاثیرگذاری آن بر تجارب یادگیری است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که در طی سال های 2022-2018 در پایگاه اطلاعاتی؛ ISI، Medline، Clincal، Google Scholar، Pubmed با بکارگیری کلیدواژه؛ کنشگری، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آموزشی، آموزش بر مبنای وب، یادگیری بر مبنای وب و کیفیت یادگیری، تجارب یادگیری،علوم پزشکی صورت گرفته است. نتیجه جستجو شامل 214 مقاله بوده است، در غربالگری اولیه 130 مقاله در راستای یادگیری بر مبنای وب استخراج شد، در غربالگری ثانویه 56 مقاله با محتوای تجربه یادگیری و مبنای وب یافت شد و در نهایت... مقاله استخراج شده است. یافته ها نشان داد که یادگیری مبتنی بر وب با همه قوت ها و ضعف های خود یک روش جاری یاددهی-یادگیری در علوم پزشکی است که با بروز اپیدمی کرونا ضرورت بهره گیری از روش های مجازی و تحت وب نشان داده است. فراهمی بستر جهت بکارگیری یادگیری بر مبنای وب در کنار سایر انواع یادگیری یک ضرورت مسلم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در مسیر پیشرو اهداف آموزش علوم پزشکی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!