تحلیلی بر طیف آموزش مهارت های بالینی و مهارت های فراشناختی در فراگیران آموزش علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

لازمه کسب مهارت های بالینی کاربردی، برخورداری از دانش بهداشتی و درمانی لازم و توانمندی بکارگیری از مهارت می باشد. در حیطه بهداشتی و درمانی آموزش یک امر ضروری در بسترسازی کسب مهارت بالینی می باشند و برخورداری از مهارت بالینی منجر به شناخت بهینه و کسب مهارت فراشناختی و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی موثر می گردد، براین اساس مطالعه حاضر تحلیلی بر طیف آموزش مهارت های بالینی و مهارت های فراشناختی در فراگیران آموزش پزشکی صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری ساده حاصل جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛ SID، Magiran،IranMedex  و Irandoc و پایگاه های بین المللی Google-Scholar، Medline، PubMed، Elsevier، ProQuest، Springer با استفاده از کلیدواژه های Mesh شامل؛ آموزش، آموزش پزشکی، مهارت بالینی، مهارت فراشناختی، فراگیران، آموزش علوم پزشکی، یاددهی-یادگیری و طی دو مرحله غربالگری و به تعداد 21 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داده است که آموزش مهارت های بالینی و مهارت های فراشناختی لازمه آموزش پایه علوم پزشکی است. بنابراین بکارگیری رویکردهای موثر آموزشی جهت تقویت مهارت فراشناختی و مهارت بالینی در زمان توانمندسازی فارغ التحصیلان یک امر ضروری در آموزش می باشد، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که ماحصل آموزش فراگیران می باشد بدون برخورداری از مهارت بالینی و فراشناختی در حوزه بهداشتی و درمانی غیرممکن می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593710 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!