نقش سبک های تصمیم گیری در مدیریت سود فرصت طلبانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

میزانی که مدیریت سود عملکرد واقعی را مبهم می کند می توان آن را تحت یک هزینه قلمداد نمود.مدیریت سود مجموعه ای از تصمیمات مدیریتی قلمداد می شود که به منظور حداکثر کردن ارزش سود، برخی از حقایق کوتاه مدتی را که برای مدیریت شناخته شده اند گزارش نمی شود. در این راستا مقاله حاضر، به تاثیر سبک های تصمیم گیری بر مدیریت سود فرصت طلبانه از طریق پیش بینی روابط علی میان ابعاد سبک های تصمیم گیری(شهودی، وابستگی، عقلایی، آنی و اجتنابی) و مدیریت سود فرصت طلبانه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقل بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد سبک های تصمیم گیری(شهودی، وابستگی، عقلایی و اجتنابی) بر گزارشگری متقلبانه تاثیری معنی داری دارد. از اینرو تاثیر مولفه سبک آنی تصمیم گیری بر گزارشگری متقلبانه مشاهده نگردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2595629 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!