اثربخشی زیستی سودومونادهای فلورسنت محیط ریشه گندم در برابر پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم ناشی ازBipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سودومونادهای فلورسنت با تولید سیدرفور و متابولیت های بازدارنده، بیمارگرهای گیاهی را مهار کرده و با تولید هورمون های گیاهی، برخی آنزیم ها و انحلال عناصر معدنی رشد گیاه را افزایش میدهند. در این مطالعه، 10 جدایه سودوموناد فلورسنت از محیط ریشه گندم ارقام زاگرس و چمران (دزفول) و ارقام کوهدشت و زاگرس (پارس آباد) در اوایل اردیبشهت ماه سال 1396 و اوایل خرداد ماه1397 با کشت و خالص سازی بر روی محیط کشت کینگ ب و نیز براساس تولید رنگدانه فلورسانس سبز و زرد در زیر نور UV با طول موج 365 نانومتر جداسازی و از نظر برخی ویژگی های متابولیکی مانند انحلال فسفات معدنی، تولید IAA، سیدروفور، ACCدآمیناز، سیانید هیدروژن و پروتیاز و نیز مهار بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم ناشی از Bipolaris sorokiniana و افزایش ارتفاع و زیست توده قسمت های هوایی و ریشه گندم در قالب طرح کامل تصادفی (RCD) با سه تکرار برای هر تیمار ارزیابی شدند. جدایه 105UTP با 62/5 و70 درصد به ترتیب در آزمون های کشت متقابل و تولید متابولیت های فرار بیشترین میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر را نشان داد. در گلخانه، شدت بیماری 85/3 درصد برآورد شد و جدایه های 104UTP و 105UTP به ترتیب با 64/5 و 62/3 درصد، بیشترین میزان کاهش بیماری را نشان دادند. همچنین، جدایه های 105UTP  و 104UTP به ترتیب موثرترین جدایه ها در افزایش فاکتورهای رشد ریشه و قسمت های هوایی گندم بودند. این جدایه ها به واسطه دارا بودن خاصیت متابولیکی مطلوب، از نظر مهار بیماری و افزایش رشد گیاه برای استفاده در کشاورزی کارآمد هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2596722 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!