تاثیر سطح مهارت مدل بر یادگیری مهارت بسکتبال در کودکان اوتیسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از ناتوانی هایی که به ندرت در زمینه یادگیری مشاهده ای بررسی شده است، اوتیسم است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تماشای مدل ویدیویی با سطوح مختلف مهارتی بر یادگیری مهارت بسکتبال در نوجوانان مبتلا به اوتیسم است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای است. آزمودنی های این تحقیق شامل 60 نوجوان مبتلا به اوتیسم با دامنه سنی 13 تا 18 سال بودند که به طور تصادفی و مساوی در سه گروه مدل ماهر، مدل مبتدی و کنترل تقسیم شدند. تکلیف حرکتی شامل پرتاب بسکتبال بود که در آن نمره دقت پرتاب به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شد. آزمودنی ها پیش آزمون (شامل ده پرتاب)، مرحله اکتساب (شامل 5 بلوک تمرینی 10 پرتابی) و آزمون یادداری (شامل ده پرتاب) را انجام دادند. آزمودنی های گروه های مشاهده، مدل های مربوطه خود را پنج بار قبل از هر بلوک تمرینی تماشا کردند. برای تجزیه و تحلیل دقت پرتاب از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه ویدیویی مبتدی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری امتیازات پرتابی بهتری نسبت به گروه های مدل ویدیویی ماهر و گروه کنترل داشتند. همچنین، گروه ماهر در مرحله اکتساب و آزمون یادداری، نمرات پرتابی بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افراد مبتلا به اوتیسم از تماشای مدل ویدیویی برای یادگیری مهارت پرتاب بسکتبال سود می برند. این نتیجه ممکن است نشان دهد که این افراد مکانیسم های لازم را برای یادگیری مهارت های جدید از طریق مشاهده ویدیویی دارند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
14 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2596984 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!