تاثیر مشارکت فعالیت بدنی بر مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان پیش دبستانی مبتلا به ADHD

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان پیش دبستانی مبتلا به ADHD بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان 58 کودک (20 دختر) 4 تا 6 ساله بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ما از پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان (PAQ-C) برای اندازه گیری فعالیت بدنی استفاده کردیم. فرم کوتاه تست مهارت حرکتی Bruininks-Oseretsky برای اندازه گیری موتور ریز و درشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. کودکان در این مطالعه فعالیت بدنی و مهارت حرکتی پایینی داشتند. پسران به طور معنی داری فعالیت بدنی و مهارت حرکتی بالاتری نسبت به دختران داشتند (P<0.001). علاوه بر این، فعالیت بدنی به طور مستقیم و معنی داری با مهارت های حرکتی ظریف و درشت مرتبط بود (هر دو P<0.001). این یافته ها نشان می دهد که نیاز به افزایش سطح فعالیت بدنی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به ADHD به ویژه دختران وجود دارد. همچنین توصیه می شود معلمان تربیت بدنی و مربیان ورزشی از برنامه هایی در درس تربیت بدنی برای تسهیل مهارت های حرکتی کودکان استفاده کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
22 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2596985 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!