اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارض زناشویی و کیفیت زندگی جانبازان جنگ ایران-عراق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارض زناشویی و کیفیت زندگی جانبازان جنگ ایران - عراق بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جانبازان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیاد ایثارگران شهر مشهد در سال 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بر اساس نمرات اولیه پرسشنامه ها 30 نفر انتخاب و بعد در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. برای سنجش تعارض زناشویی و کیفیت زندگی از پرسشنامه های تعارض زناشویی (KMCS) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO-QOL-BREF) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کواریانس یک متغیره و تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متغیر تعارض زناشویی (001/0 = P 993/15= F)، و کیفیت زندگی  (001/0 = P 934/67 = F) موثر است و در پی این درمان کیفیت زندگی افزایش و تعارض زناشویی در نمونه پژوهش کاهش یافته است. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش تعارض های زناشویی و بهبود کیفیت زندگی جانبازان در محیط های بالینی می توان استفاده کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
48 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2596987 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!