«پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس سبک رهبری اصیل درک شده و اشتیاق شغلی در کارکنان کارخانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه های مهم افزایش فضیلت سازمانی رهبری بوده و رهبری می تواند به طور فزاینده ای به عنوان یک نقش برای ایجاد تفاوت ها در نظرگرفته شود، بنابراین از جمله تیوری هایی که برای الهام بخشی و به کار گرفتن فضیلت سازمانی مطرح شده تیوری رهبری اصیل می باشد که جدیدترین وکامل ترین رویکرد رهبری که در سال های اخیر مطرح شده محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس سبک رهبری اصیل درک شده و اشتیاق شغلی در کارکنان بود. این پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان کارخانه بودند. برای تعیین حجم نمونه  از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 77 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی(ریف)، اشتیاق شغلی (اترخت) و رهبری اصیل(آوولیو) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22به روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 29.0 درصد از تغییرات متغیر بهزیستی روان شناختی توسط متغیر سبک رهبری اصیل درک شده  قابل پیش بینی بود (β=0.539, α<0.01)، هم چنین 25.7 درصد از تغییرات متغیر بهزیستی روانشناختی توسط متغیر اشتیاق شغلی قابل پیش بینی و (β=0.507, α<0.01) بود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
61 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2596988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!