تربیت اقتصادی در نظام معیار اسلامی از منظر قرآن کریم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از مهمترین عرصه های تعاملی در نظام اسالمی تعامالت در حوزه اقتصادیاست و بسیاری از دیگر روابط افراد متاثر از آن است. نحوه صحیح تنظیم روابطاقتصادی در جامعه مبتنی بر منبعی قابلاعتماد از ضرورتهایی است که عدمرعایت آن خسارتهای جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. قرآن کریم بهعنوانمحوریترین منبع اسالمی توجه به معیشت و تدبیر آن را اصلی مهم در زندگیافراد میشمارد. در این نوشتار محقق در پی برشمردن مهمترین مولفه های موثردر تربیت اقتصادی از منظر قرآن کریم با هدف درآمدی بر طرحریزی الگوییبرای تربیت اقتصادی در نظام معیار اسالمی است که به روش توصیفی-تحلیلیضمن بررسی آیات مرتبط با بحث اقتصاد و تفاسیر موجود مرتبط با آن بهویژهتفسیر شریف المیزان مولفه های بینشی، گرایشی و کنشی استخراج گردیده است.یافته های پژوهش نشان میدهد ایمان به مالکیت مطلقه خداوند، معاد باوری،باور به کرامت و خالفت الهی، اعتقاد به رزاقیت الهی و نگرش ابزاری به مالدنیا از مولفه های بینشی تربیت اقتصادی است. عدالت محوری، قناعت و زهد،اعتدال و میانهروی و مولفه های کنشی تربیت اقتصادی پرداخت وجوهات شرعی،سعی و تالش برای کسب روزی، داشتن برنامه اقتصادی در زندگی، روحیه کار وخدمترسانی، تدبیر در سرمایهگذاری، روحیه قناعت در زندگی، روحیه فقرزداییو رسیدگی به محرومان نیز مولفه های گرایشی تربیت اقتصادی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597441 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!