باز پژوهی آسیب های دنیادوستی بر روابط اجتماعی مبلغان دین از منظر قرآن و روایات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از مهمترین آفات تبلیغ دین و یکی از موانع اصلی روابط اجتماعی مبلغاندین و اثرگذاری آنها بر قلوب مردم، رذیله دنیادوستی است. ازاینرو این تحقیق بااستفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن معرفی آسیبهایدنیادوستی مبلغ در تبلیغ دین از منظر آیات و روایات، عواقب آن برای مبلغ، مردمو فرایند تبلیغ دین تبیین تشریح شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آناست که دنیادوستی مبلغ در تبلیغ دین به اشکال و مصادیق مختلفی ممکن استبروز کند که همه آنها در ذیل سه عنوان کلی حب نفس، مال دوستی و جاهطلبیقرار میگیرند. آموزه های دینی داللت دارند بر اینکه مبلغ دنیادوست از چشممردم میافتد، آبرویش میرود، مردم از دورش پراکنده میشوند، کالم و تبلیغشنهتنها اثر ندارد؛ بلکه ممکن است دین مردم را هم بدزدد و آنها را از راه حق در نقطهمنحرف کند که این خطرناکترین آسیب دنیادوستی مبلغ است و دقیقامقابل تبلیغ دین قرار دارد و مبلغ دنیادوست خواهناخواه با رفتار و کردارش که ازدنیادوستی او نشیت میگیرد، بر ضد دین گام برمیدارد و دین مردم را از آنهامیگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!