تاثیر مدیریت زراعی بر ویژگی های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه خشک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کمبود آب مهمترین عامل حیات پوشش گیاهی در مناطق بیابانی است. کاشت گیاهان زراعی مقاوم به خشکی و روش های مدیریت آن ضمن دستیابی به عملکرد قابل قبول، موجب توسعه پوشش گیاهی و کنترل بیابان زایی در این مناطق می شود. بدین منظور آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در پژوهش حاضر تیمارهای مورد مطالعه شامل تاریخ کاشت در سه سطح 23 اردیبهشت، 7 و 22 خرداد به عنوان کرت اصلی و تراکم گیاه در سه سطح 22.2، 11.1 و 7.4 بوته در مترمربع به عنوان کرت فرعی بودند. ویژگی ها فنولوژیک شامل تعداد روز تا سبز شدن، روز تا گلدهی، روز تا شروع دانه بندی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره رویشی، طول دوره زایشی، طول دوره گلدهی و ویژگی های ریخت شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد انشعابات ساقه اصلی، قطر ساقه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که اثر تاریخ کاشت بر تمام صفات مورد مطالعه به جز قطر ساقه معنی داری بود. همچنین تاثیر تراکم بوته بر ویژگی های ریخت شناسی، تعداد روز تا گلدهی بوته های ماده، روز تا شروع دانه بندی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره رویشی، طول دوره گلدهی و عملکرد دانه معنی دار شد. تاخیر در کاشت از 23 اردیبهشت به 22 خرداد، طول دوره مراحل فنولوژیک و رشد رویشی شاهدانه را کاهش معنی داری داد و در پایان موجب کاهش 48% عملکرد دانه شد. همچنین افزایش تراکم از 7.4 به 22.2 بوته در مترمربع، ضمن تاخیر در گلدهی، عملکرد دانه را 15.4% افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597924 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!