بررسی تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقه خبر بافت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کمیت و کیفیت تولید مراتع زیر چرای دام بر کربن خاک بوته زارهای نیمه ‏خشک انجام شد. ‏در سه منطقه قرق، چرای متوسط و چرای شدید 3 ترانسکت 100  متری با فاصله  50 متر از هم انداخته و در طول هر ترانسکت 10 پلات مستقر شد. برای مقایسه شدت های مختلف چرایی از نظر متغیرهای کربن خاک، تولید سالانه، پروتیین، دیواره سلولی منهای همی سلولز و انرژی متابولیسمی از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون حداقل اختلاف معنی دار بهره گیری شد. ارتباط کربن خاک و تولید سالانه با شاخص های کیفیت تولید با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. تحلیل واریانس نشان داد که مناطق قرق، چرای متوسط و چرای شدید از نظر تولید سالانه، پروتیین، انرژی متابولیسمی و دیواره سلولی منهای همی سلولز اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند (p<0.05)، اما اختلاف معنی داری بین سه منطقه از نظر کربن خاک مشاهده نشد. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که در منطقه قرق، تولید سالانه با شاخص های کیفیت تولید رابطه مثبت و معنی دار و در منطقه چرای شدید رابطه منفی و معنی داری دارد (p<0.01). رابطه معنی داری کربن خاک و تولید سالانه (p<0.05) و شاخص های کیفیت تولید (p<0.05) در منطقه قرق مشاهده شد. در منطقه چرا، کربن خاک با تولید رابطه مثبت و معنی داری ضعیفی دارد (p<0.05). گونه Artemisia aucheri به ترتیب با شاخص اهمیت 0.158 و 0.275 مهم ترین گونه در مناطق قرق و چرای متوسط بود و گونه Bromus tectorum با شاخص اهمیت 0.358 مهمترین گونه در منطقه چرای شدید بود. تولید سالانه و کیفیت تولید شاخص های مناسبی برای پیش بینی نوسان کربن خاک در عملیات مدیریتی نیستند، زیرا این متغیرها عکس العمل متفاوتی نسبت به مدیریت چرا نشان دادند. با توجه به تاثیر مدیریت چرا بر دیگر کارکردهای بوم نظام، برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی، پیشنهاد می شود ارتباط کمی و کیفی تولید با دیگر کارکردهای مرتعی نیز بررسی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597925 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!