همبسته کوشش های خانوادگی و سلامت روانی والدین با وابستگی به اینترنت در میان نوجوانان دچار اختلال کم توجهی-فزون کنشی در دوره قرنطینه مربوط به کووید 19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با شیوع جهانی ویروس کووید -19، بسیاری از کشورها برای مهار شیوع بیماری اقدام به قرنطینه کردند و ارتباطات آنلاین، سهم جدی تری در میان سبد کوشش های روزانه افراد بازی کرد.  به منظور شناسایی شرایط زندگی در دوران قرنطینه برای نوجوانان ذیل دیدگاه علوم اعصاب هیجانی، به بررسی عوامل کاهش آسیب پذیری نوجوانان در وابستگی به اینترنت پرداختیم. برای این هدف شرایط کلی خانه، ارتباطات، کوشش های خانوادگی و سلامت روان والدین در میان نوجوانان مبتلابه کم توجهی-فزون کنشی که بیش از دیگران در معرض خطر وابستگی به اینترنت شناخته شده بودند، موردبررسی نهاده شد. از میان مراجعین انستیتو روان پزشکی تهران در پاییز 1400، 55 نوجوان (11-19 ساله) با تشخیص کم توجهی-فزون کنشی تحت درمان نمونه گیری و روایی تشخیص با نسخه آزمون کانرز والدین  (Shahabian& et al, 2007) چک شد. سپس اطلاعات نخستین خانوادگی و پرسشنامه های ، وابستگی به اینترنت یانگ (Alavi & et al, 2010) و کوشش های خانوادگی  برگرفته از HBSC (Korcz& et al, 2020) توسط نوجوان و پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ (ebrahimi& et al, 2007) توسط والدین تکمیل شد و نتایج با به کارگیری spss 21 آزمون تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل نهاده شد.  همبستگی وابستگی به اینترنت را به ترتیب -0.528  با کوشش های خانوادگی، 0.412  با سلامت روان مادر و 0.332 با سلامت روان پدر برآورد کردند. تعداد فرزندان یا همشیرهای با قرابت سنی (زیر 5 سال فاصله)، درآمد، وضعیت منزل و سن والدین از دید آماری میان دو گروه دچار و غیر دچار وابستگی به اینترنت تمایزی را نشان نداد.  گنجاندن کوشش های گروهی با اعضای خانواده، می تواند جایگزینی شایسته برای تعاملات قفل شده در قرنطینه باشد. افزون بر آن شرایط روانی مناسب والدین، می تواند احتمال ابتلای نوجوانان مبتلابه کم توجهی-فزون کنشی را به وابستگی به اینترنت کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2598076 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!