تاثیر مداخله مبتنی بر بازی بر اضطراب مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک مداخله تکاملی و بازی محور بر سطح اضطراب مادران نوزادان نارسی که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند، انجام شده است.

روش بررسی:

 این مطالعه پایلوت از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (بدون کورسازی) بود. افراد نمونه به صورت دردسترس از بین مادران دارای نوزاد نارس (کمتر از 37 هفته) بستری در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) انتخاب شدند و با روش بلوک بندی به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. این مادران با سن 20 الی 35 سال، دارای حداقل مدرک دیپلم بودند. نوزادان آن ها هنگام شروع مداخله، شرایط فیزیولوژیکی باثبات داشتند و عدم وجود اختلالات فیزیکی و بیماری های خاص در آن ها توسط کادر پزشکی تایید شده بود. اضطراب همه مادران به وسیله پرسش نامه صفت-حالت اشپیلبرگر در دو مرحله سنجیده می شد: 1. بدو ورود به پژوهش؛ 2. روز ترخیص. گروه آزمایش آموزش های لازم را توسط پژوهشگر دریافت کردند و حداقل یک بار در روز و حداقل 5 روز تا زمان ترخیص، برنامه بازی محور را برای نوزاد خود انجام می دادند. گروه کنترل نیز مراقبت های روتین بیمارستانی را دریافت می کردند.

یافته ها :

پس ازانجام آزمون تی مستقل، دو گروه در نمرات اضطراب آشکار، اضطراب پنهان و اضطراب کل هم در قبل و هم بعد از مداخله تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان ندادند. بااین حال میانگین تفاضل نمرات قبل و بعد اضطراب کل و اضطراب آشکار در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری داشتند (P˂0/05)، درحالی که در اضطراب پنهان تفاوت معنا دار مشاهده نشد (P>0/05). نهایتا نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مداخله مدنظر بر نمره اضطراب آشکار و اضطراب کل به ترتیب 27 و 20 درصد اثر داشته (P=0/001 و P=0/004)، اما نمره اضطراب پنهان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنا داری نداشته است (P>0/05) که نشان می دهد این برنامه بر سطح اضطراب پنهان مادران تاثیر چندانی نداشته است.

نتیجه گیری:

 با استناد به یافته های این پژوهش پروتکل بازی محور می تواند باعث کاهش سطح اضطراب مادران در موقعیت بخش مراقبت های ویژه نوزادان شود و باتوجه به تاثیر اضطراب مادر بر عوامل مهمی همچون رشد و تکامل نوزاد و سلامت روانی خانواده و جامعه، به بهبود مولفه های سلامت کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
248 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2599348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!