طراحی و بیان نوترکیب پروتئین ایمنی زای STX1B-IpaD از اشریشیا کلی آنترو هموراژیک و شیگلا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

باکتری های شیگلا و اشرشیاکلی خونریزی دهنده که قرابت زیادی با شیگلا دارد، از شایع ترین عوامل ایجادکننده اسهال های باکتریایی هستند و تاکنون واکسن کارآمدی علیه آنها تولید نشده است. باتوجه به نقش پروتیین IpaD و دخالت زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا (StxB) در بیماریزایی شیگلا و اشرشیاکلی خونریزی دهنده (E.coli O157:H7)، پروتیین کایمر حاویSTX1B-IpaD طراحی گردید. هدف از این فعالیت، کلون، بیان هترولوگ و خالص سازی پروتیین کایمریک STX1B-IpaD به عنوان کاندید واکسنی چندگانه علیه انواع گونه های شیگلا و E.coli O157:H7 است.

مواد و روش ها

ژن IpaD از یک ناقل نوترکیب جداسازی گردید (NdeI/BamHI) و در ناقل بیانی pET28a حاوی ژن STX1B زیرهمسانه سازی شد. سازه نوترکیب به درون سویه بیانی E.coli Rosetta (DE3) منتقل و در حضور پلاسمید نوترکیب در باکتری با روش PCR و هضم آنزیمی تایید شد. پروتیین نوترکیب تولیدشده به وسیله روش SDS-PAGE و وسترن بلات با آنتی بادی های استاندارد مورد تایید قرار گرفت. پروتیین نوترکیب STX1B-IpaD با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی، تخلیص و غلظت آن با روش برادفورد اندازه گیری شد.

یافته ها

نتایج PCR و هضم آنزیمی صحت کلونینگ را تایید نمود. الکتروفورز پروتیین نوترکیب STX1B-IpaD نشان داد وزن مولکولی آن در حدود 27 کیلودالتون می باشد. نتایج آزمون وسترن بلاتینگ تولید پروتیین نوترکیب را تایید کرد. غلظت پروتیین تولید شده بیش از 300 میکروگرم بر میلی لیتر محیط کشت بود.

نتیجه گیری

یک روش موثر در تولید پروتیینهای نوترکیب، بهینه سازی کدونها و بیان در میزبان های هترولوگ است. پس از بررسی ایمنی زایی این پروتیین نوترکیب، میتوان از آن به عنوان کاندید واکسن کایمریک علیه باکتری های شیگلا و اشرشیاکلی خونریزی دهنده (EHEC) استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2599534 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!