الگوی مناسب حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش ارایه الگوی مناسب حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه بوده است. روش پژوهش از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان و دبیران شاغل در آموزش وپرورش استثنایی استان مرکزی (85 نفر کارشناس و دبیر) بود؛ که با استفاده از جدول مورگان، 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روش کار در این پژوهش از نوع آمیخته بود که در ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک رده بالا اقدام به جمع آوری داده ها اطلاعاتی درباره مولفه ها و شاخص های حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه شده و پس از مشخص شدن مولفه ها و شاخص ها؛ پرسشنامه باز پاسخ جهت جمع آوری و تحلیل این مولفه ها از دبیران شاغل در مدارس حرفه آموزی کل استان به شیوه مصاحبه نیمه مدون، تدوین و به مرحله اجرا درآمد که پس از تحلیل متن های مصاحبه ها، گویه ها جهت تهیه یک پرسشنامه 36 سوالی با 5 مولفه به دست آمده از تحلیل داده های مصاحبه ها در قالب پرسشنامه 5 گزینه ای طرح لیکرت به دست آمد. پایایی پرسش نامه 0.869 بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی نسبی، میانگین و نما و میانه استفاده شد. نتایج پایانی تحقیق بیانگر آن است که در بحث حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه، کلیه شاخص ها نیاز به بازنگری داشت وجای مولفه بهزیستی دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز در این زمینه بسیار خالی بود و این مولفه در مبحث حرفه آموزی نادیده گرفته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600260 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!