تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) منطقه داراب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کنه ها به عنوان یکی از وسیع ترین گروه های رده عنکبوت مانند ها با گسترش جهانی هستند. کنه های میان استیگمایان بزرگترین راسته (هم از نظر تعداد و هم از نظر پراکنش) در بین کنه های بالا راسته Parasitiformes هستند. در تحقیق اخیر فون کنه های راسته میان استیگمایان به عنوان شاخص تنوع زیستی از منطقه داراب (استان فارس- ایران) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری های مداوم از خاک درختان در بهار و تابستان سالهای 1399 و 1400 از باغ های میوه شمالی و جنوبی صورت پذیرفت. در مجموع تعداد 1641 نمونه متعلق به 37 گونه از 15 خانواده و از 18 میزبان گیاهی در دو تکرار جمع آوری گردید. تجزیه واریانس در قالب آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور سال، منطقه و فصل با دو تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی و مقایسات میانگین بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد با استفاده از نرم افزار Minitab 16 و شاخص‏های تنوع زیستی با استفاده از نرم افزار Past (نسخه 4.02) انجام گردید. بیشترین فراوانی کنه‏های جمع آوری شده در باغات میوه شمال و جنوب منطقه داراب در سال‏های 1399 و 1400 مربوط به درخت پرتقال با 688 نمونه بود. مجموع نمونه‏های کنه جمع آوری شده در شمال و جنوب در هر دو سال 1399 و 1400 نشان داد که خانواده Laelapidae حایز بیشترین درصد در بین 15 خانواده مورد بررسی بودند. در این تحقیق دو گونه  Nenteria n.sp. و Macrodinychus n.sp. برای دنیا جدید بودند که در دست توصیف است.
زبان:
فارسی
صفحات:
214 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2600419 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!