تعیین بیس فنول A در نمونه های آب معدنی بطری و نمونه های اسباب بازی با استخراج فاز جذبی پارچه به کمک نانوذرات (NFPSE) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در سال های اخیر وجود بیسفنول A در غذا، آب و اسباب بازی ها به عنوان یک ترکیب سمی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از استخراج جذبی فاز پارچه با استفاده از پوشش نانوکامپوزیت آلی- معدنی به عنوان جاذب برای جداسازی بیس فنول A در نمونه های مختلف استفاده شد. بیس فنول A جدا شده توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد. پارچه ها با اکسید گرافن عامل دار شده با پلی اتیلن گلیکول (PEG-GO) پوشش داده شدند. شرایط بهینه برای انتخاب نوع پارچه و استخراج بیس فنل A با طرح مرکب مرکزی با 3 و 5 متغیر با توجه به روش سطح پاسخ به دست آمد. در ابتدا عوامل موثر در NFPSE مانند نوع پارچه، اتصالات سل-ژل و زمان اتصال بررسی شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر جذب مانند حجم نمونه، زمان جذب، حجم محلول واجذب، زمان واجذب و pH مورد بررسی قرار گرفتند. منحنی کالیبراسیون در منطقه (15-0.1 نانوگرم در میلی لیتر) برای بیس فنول A خطی، با ضریب همبستگی بیش از 99 درصد بود. حد تشخیص (LODs) و حد کمی به ترتیب 0.11 نانوگرم در میلی لیتر و 0.37 نانوگرم در میلی لیتر بود. تکرارپذیری (RSD) با سه آزمایش تکراری 1.25 درصد بود. بازیابی برای نمونه های مختلف در محدوده 95 تا 97 درصد به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، روش ذکر شده در این تحقیق را می توان به عنوان روشی تکرارپذیر با ظرفیت جذب بالا برای تعیین بیس فنول A در آب های معدنی داخل بطری و اسباب بازی ها معرفی کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!