تعیین همزمان بیسموت و مس از ولتاموگرام پالس تفاضلی کامل با استفاده از رگرسیون تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه از روش ولتامتری پالس تفاضلی برای تعیین همزمان غلظت بیسموت و مس استفاده شد. 25 مخلوط از بیسموت و مس در نسبت های طراحی شده با استفاده از تکنیک  ولتامتری پالس تفاضلی اندازه گیری شد. با این حال، ولتاموگرام های پالس تفاضلی این دو ماده با هم همپوشانی دارند که تجزیه و تحلیل کمی غلظت ها را بر اساس جریان پیک آنها دشوار می کند. برای حل این موضوع، ولتاموگرام ها با استفاده از مشتق سازی و تفریق پیک پیش پردازش شدند. ولتاموگرام مشتق دوم با نسبت غلظت مس به بیسموت همبستگی زیادی داشت که منجر بهبود صحت پیش بینی ها شد. برای بهبود بیشتر دقت و صحت نتایج مجموعه های آموزش و پیش بینی، از مدل های رگرسیون تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان استفاده شد. مدل های رگرسیون تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان دقت و صحت بالایی را با مقادیرضریب همبستگی  به ترتیب 877/0 و 993/0 برای مس و 879/0 و 993/0 برای بیسموت نشان دادند. برای تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان میانگین بازیابی مس به ترتیب 84/99% و 07/98% بود، در حالی که بازیابی بیسموت به ترتیب 17/93% و 85/90% بود. علاوه بر این، اعتبارسنجی متقاطع با استفاده از 10 نمونه، میانگین امتیاز 565/45 و میانگین خطای مطلق 051/13 برای مس، و میانگین نمره 600/13 و میانگین خطای مطلق 920/10 را برای بیسموت نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی روشی دقیق و صحیحی برای تعیین همزمان غلظت بیسموت و مس است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
24 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!