اندازه گیری ولتامتری همزمان دوپامین و آسکوربیک اسید با استفاده از الکترود اصلاح شده با گرافن اکسید/ مایع یونی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سطح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از  نانوکامپوزیت حاوی گرافن اکسید و مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلویورو بورات اصلاح شد. رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید در سطح الکترود تهیه شده با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی مطالعه شد. نتایج نشان دهنده افزایش مساحت سطح الکتروفعال و تسریع فرایند انتقال الکترون بوده است که به دلیل ترکیب اثر سینرژیک گرافن اکسید مانند سطح ویژه زیاد و مزایای مایع یونی نظیر هدایت یونی و قابلیت پخش همگن می باشد. نتایج حاصل در شرایط بهینه نشان دهنده جدایی بسیار خوب پیکهای آندی دوپامین و آسکوربیک اسید (بیشتر از 300 میلی ولت) و حدود تشخیص زیرمیکرومولار (1/0 میکرومولار) برای دو ماده است. استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده در این پژوهش جهت آنالیز دو ماده در نمونه حقیقی ادرار انسانی موفقیت آمیز بوده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!