اندازه گیری مقادیر کم Cu2+ با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع پراکنده فراصوت بر اساس حلالهای یوتکتیک عمیق همراه با طیف سنجی جذب اتمی شعله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، تکنیک میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال یوتکتیک عمیق برای پیش تغلیظ مقادیر کم Cu2+ و سپس تعیین آن توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS) استفاده شد. 8-هیدروکسی کینولون (اکسین) به عنوان یک عامل کمپلکس کننده و مخلوط کولین کلرید-فنل با نسبت مولی 1:3 به عنوان حلال استخراج کننده استفاده شد. با استفاده از تکنیک میکرو استخراج فاز مایع پراکنده اولتراسونیک، حلال استخراج کننده در محلول نمونه پراکنده شد و کمپلکس آبگریز در مدت زمان کوتاهی استخراج شد. پارامترهای مختلف موثر بر بازیافت استخراج شامل pH محلول نمونه، غلظت عامل کمپلکس کننده، نسبت مول اجزای حلال استخراج کننده، حجم حلال استخراج کننده، زمان استخراج و حجم حلال آپروتیک (تتراهیدروفوران) به طور کامل بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده 20-300 میکروگرم بر لیتر Cu2+ با حد تشخیص (n=8)4.5 میکروگرم برلیتر بود. همچنین انحراف معیار نسبی بر اساس آنالیز هفت تکرار محلول حاوی 50 میکروگرم در لیتر Cu2+ 3.1 درصد بود. در نهایت، میکرواستخراج فاز مایع سبز کارآمد، سریع با موفقیت برای تعیین مقادیر کم Cu2+ در نمونه های مختلف آب مورد استفاده قرار گرفت.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
72 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601119 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!