کاربرد بیولوژیکی استخراج فاز جامد پخشی مغناطیسی با استفاده از نانوکامپوزیت Fe3O4@Cuo&GO و طیف سنجی تحرک یونی: تعیین آسپرین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، تکنیک استخراج فاز جامد پخشی مغناطیسی با استفاده از ترکیب گرافن اکسید با مگنتیت و مس اکسید (Fe3O4@CuO&GO)  برای استخراج آسپرین از نمونه های بیولوژیکی توصیف شده است. مورفولوژی و ساختار نانوکامپوزیت با استفاده از تکنیک های XRD ، SEM  و FTIR مشخص و آنالیز شد. طیف سنجی تحرک یونی مجهز به منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا برای تعیین آسپرین مورد بهره برداری قرار گرفت. پارامترهای استخراج (حلال واجذبی، PH، مقدار جاذب، زمان استخراج و دما) و همچنین پارامترهای عملکردی طیف سنجی بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، روش پیشنهادی در محدوده خطی 6  تا 40 نانوگرم برای آسپرین با ضریب تعیین0/99= R2   خطی بود. مقادیر حد تشخیص و حد تعیین برای آسپرین به ترتیب 9/0 و 3 نانوگرم حاصل شد. تکرارپذیری روش توسعه یافته به صورت انحراف استاندارد نسبی (2/7= RSD%) ارزیابی و گزارش شد. روش پیشنهادی برای تعیین آسپرین در پلاسما و سرم به عنوان نمونه های بیولوژیکی بکار گرفته شد که نتایج بازیابی بین 89 تا 100 درصد شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
80 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601120 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!