اثربخشی آموزش ذهن آگاه مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر (GAD) نوجوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اختلال اضطراب فراگیر به عنوان یکی از اختلالات اضطرابی مزمن و مخرب شایع دوره کودکی و نوجوانی مشکلات زیادی را در حوزه سلامت به همراه داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر علایم اختلال اضطراب فراگیر بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل از دانش آموزان مقطع متوسطه مراجعه کنده به هسته مشاوره آموزش و پروش شهرستان رباط کریم استان تهران و با روش نمونه گیری هدفمند 30 دانش آموز با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر(GAD) انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش(15دانش آموز) و کنترل(15 دانش آموز) قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش به طور گروهی در 8 جلسه تحت برنامه ذهن آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. گروه ها قبل و بعد از درمان با مقیاس اضطراب فراگیر (7-GAD) مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحلیل کوواریانس(Ancova) نشان داد که برنامه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس به طور معناداری در کاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر دانش آموزان موثر است و به نظر می رسد که ذهن آگاهی با کاهش سطح اضطراب روش مناسبی در درمان اختلال اضطراب فراگیر محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!