شیوه های جلب مشارکت طوایف و اقوام مرزنشین در مقابله با قاچاق مواد مخدر مطالعه موردی: نوار مرزی استان آذربایجان شرقی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ظرفیت های مردمی نقش عمده ای در تقویت اقتدار و امنیت مناطق مرزی کشور دارد. تحقیق حاضر باهدف شناسایی شیوه های جلب مشارکت طوایف و اقوام در مقابله با قاچاق مواد مخدر نوار مرزی استان آذربایجان شرقی انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق تحلیل مضمونی جهت دار برای دستیابی به دیدگاه مشارکت کنندگان در خصوص موضوع تحقیق اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با طرح پرسش هایی بین 35 تا 55 دقیقه انجام شد. بعد از انجام 13 مصاحبه، عوامل مربوطه در مصاحبه های قبلی تکرار و پژوهشگر به اشباع مضمونی رسید. برای حصول اطمینان از روایی ابزار تحقیق از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و خبرگان مربوطه که در این حوزه مطلع بودند استفاده شد. برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده که پایایی حاصل از دو کدگذار باتوجه به محاسبات 87 درصد به دست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسش نامه بود. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها نشان داد تعداد 4 مضمون فراگیر و 8 مضمون سازمان دهنده در قالب 37 مضمون پایه می توانند در جلب مشارکت طوایف و اقوام در مقابله با قاچاق مواد مخدر نوار مرزی استان آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گیرند. وقع نهادن به گرایش ها و ارزش ها، ایجاد همبستگی فرهنگی - اجتماعی، تمرکز مسیولین بر بهبود شرایط شغلی، ارتقای معیشت و رفاه اجتماعی، ارتقا دانش تخصصی، ارتقا دانش مرزی، جلب تمایل فردی و جمعی و زمینه سازی برای مشارکت اقوام و طوایف به عنوان مولفه های موثر در جلب مشارکت برای مقابله با قاچاق مواد مخدر شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601399 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!