بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی های جوانه زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.) یکی از گیاهان خودروی با اهمیت مناطق استان های شمالی کشور می-باشد که مطالعات کمی در رابطه با رفتارهای جوانه زنی آن انجام شده است. به منظور ارزیابی سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه چوچاق، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور دما (5، 10، 15، 20 ، 25 و 30 درجه سلسیوس) و سرمادهی مرطوب (0، 1، 2، 3 و 4 هفته) در سه تکرار اجرا شد. در بررسی های مورفولوژیک مشاهده شد چوچاق دارای بذر ریز با وزن هزاردانه 45/1 گرم و رطوبت 24 درصد می-باشد. هر بوته به طور متوسط 3/11 گل و هر گل 56 بذر دارد. بالاترین میزان درصد جوانه زنی (6/74)، سرعت جوانه زنی (25/1)، یکنواختی جوانه زنی (21/0) و بنیه گیاهچه (2/2) در تیمار 15 درجه بدون اعمال سرمادهی مرطوب مشاهده شد. بالاترین انرژی جوانه زنی (64) و کم ترین متوسط زمان جوانه زنی (26/15) در تیمار 20 درجه بدون اعمال سرمادهی مرطوب مشاهده شد که با تیمار 15 درجه سلسیوس (3/63) تفاوت معنی داری نداشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که بذر چوچاق در دمای بین 15 تا 25 درجه جوانه می زند و بهترین تیمار برای جوانه زنی چوچاق دمای 15 درجه بدون اعمال سرمادهی مرطوب بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!