بررسی اثر تنش خشکی و اندازه بذر بر سیستم آنتی اکسیدانت و صفات گیاهچه ای ژنوتیپ های عدس توده ورزقان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خشکی رایج در مناطق دیم کشور یکی از عوامل محدود کننده رشد و عملکرد عدس می باشد. یکی از مشکلات مناطق نیمه خشک در دنیا و ایران استقرار ضعیف گیاهچه به دلیل فقدان آب کافی می باشد. به همین منظور جهت بررسی تاثیر اندازه بذر عدس ژنوتیپ های محلی ورزقان بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاه چه و واکنش های بیوشیمیایی آن تحت تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار تحت شرایط درون شیشه ای انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سطوح خشکی در 4 سطح (0، 4/0-، 8/0- و 2/1- بار) و اندازه بذر در 3 سطح (ریز، متوسط و درشت) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثرات متقابل کلیه صفات مورد اندازه گیری بجز طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گیاه چه و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. به طوریکه بذور ریز داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه بیشتری نسبت به بذور متوسط و درشت بودند. با افزایش تنش خشکی تا 8/0- بار میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل، پروتیین محلول کل، پراکسید هیدروژن و گایاکول پراکسیداز افزایش یافت ولی میزان افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تا2/1- بار بود. به نظر می رسد که بذور ریز تحمل بیشتری را در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه زنی از خود نشان می دهند و استفاده از این بذور برای شرایط کم آبی مناسب تر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601600 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!