دیدگاه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

حرفه گرایی پزشکی یک سیستم هنجاری است که مراقبت های بهداشتی را سازماندهی و ارایه می دهد. استانداردها و ارزش هایی که پزشکان خود را نسبت به آن متعهد می سازند؛ تضمین می کند که تمام متخصصان پزشکی مراقبت های با کیفیت را به بیماران خود ارایه می دهند. لذا این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص انجام شد.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. نمونه گیری در این مطالعه به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و استفاده از آزمون های اماری توصیفی (میانگین؛ درصد و انحراف معیار) و ازمون های اماری استنباطی (کای دو و تی تست) در سطح معنی داری P<0.05 صورت گرفت.

نتایج

از 295 نفر از بیماران مراجعه کننده 5/52% مرد و مابقی زن بودند. در بین گویه های پرسشنامه رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص، بالاترین رضایت از گویه " پزشکان معالج با بیمار و خانواده ام با احترام رفتار می نمایند." بوده است. کمترین رضایت از گویه " پزشکان معالج من در صورت نارضایتی من از عملکرد سایر پزشکان و درخواست من از جهت پیگیری، قانونی من را راهنمایی می نمایند." بوده است. آزمون تی تست مستقل نشان داد که بین جنسیت و رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص ارتباط وجود دارد (023/0=p). میران رضایت از رفتار حرفه ای پزشکان متخصص در زنان بالاتر از مردان بوده است. نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین سن، تحصیلات، تاهل و رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص ارتباط وجود ندارد (05/0<p).

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش بر لزوم آموزش و توانمندسازی متخصصین بالینی بر رفتار حرفه ای در زمینه هایی که نیازمند ارایه بازخوردهای تخصصی است، اشاره دارد؛ که می توان آن را در برنامه های آموزش مداوم مد نظر قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602070 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!