ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی رفتار دینامیکی قلب یک راکتور ماژولار کوچک با جریان گردش طبیعی بوسیله جعبه ابزار Simulink نرم افزار Matlab

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق یک مدل ریاضی به منظور بررسی رفتار دینامیکی قلب یک راکتور ماژولار کوچک با جریان گردش طبیعی بوسیله جعبه ابزار Simulink نرم افزار Matlab ارایه شده است. برای انجام این کار ابتدا معادلات سینتیک نقطه ای با در نظر گرفتن یک گروه نوترون های تاخیری در محیط Simulink به منظور بررسی رفتار نوترونیک وابسته به زمان قلب راکتور شبیه سازی شده که پارامترهای مهم این معادلات نظیر زمان تولید متوسط نوترون و کسر نوترون های تاخیری، ضرایب راکتیویته داپلر و کندکننده با استفاده از کد MCNPX محاسبه شده اند. همچنین به منظور بررسی فرآیند انتقال حرارت از سوخت به خنک کننده از مدل Mann’s به همراه ضریب انتقال حرارت یک بعدیDittus-Boelter استفاده شده و پس از کامل شدن مدل پیشنهادی پاسخ سیستم به اعمال یک راکتیویته پله مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که مدل ارایه شده توانایی پیش بینی رفتار دینامیکی قلب یک راکتور ماژولار کوچک با جریان گردش طبیعی را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!