فرآیند سایت یابی جهت احداث راکتور تحقیقاتی فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی سایت های پیشنهادی جهت احداث راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس می باشد. به دلیل این که راکتور تحقیقاتی پیشنهادی در حال طراحی مفهومی است و به راکتور تحقیقاتی تهران شباهت زیادی دارد، از مشخصات راکتور تحقیقاتی تهران استفاده شده است. در این پژوهش به کمک معیار های مکان یابی و استفاده از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی، در محیط نرم افزار Arc Gis 10.4.1، برای سه منطقه شیراز، مرودشت و سروستان فرآیند مکان یابی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، سایت باجگاه در شهرستان شیراز، سایت ارجح جهت احداث راکتور تحقیقاتی فارس می باشد. روند انجام پژوهش حاضر می تواند به عنوان معیار و راهکاری برای سایت یابی سایر تاسیسات هسته ای مشابه به کار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602296 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!