بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با عملکرد بهداشت بلوغ دختران نوجوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نوجوانی نقطه عطف زندگی هر فرد است دوره ای که در آن بلوغ اتفاق می افتد .گذر سالم از این دوران در دختران با توجه به نقش ایشان در سلامت خانواده و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل  دموگرافیک با عملکرد بهداشت بلوغ دختران نوجوان درشهرکاشان انجام شد.

روش

در این مطالعه مقطعی- تحلیلی 205 نفر از دختران مقطع متوسطه اول با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، در سال 1401در شهر کاشان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل دموگرافیک و پرسشنامه خودگزارشی و محقق ساخته عملکرد بهداشت بلوغ مشتمل بر سه بعد تغذیه، بهداشت قاعدگی و خواب و فعالیت بدنی بود.

نتایج

میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان مورد مطالعه (1.02) 14.08سال بود و نیز سن اولین قاعدگی  (1.05) 12.22 سال بود. 75.1% از دختران نوجوان  وضعیت عملکرد بهداشت بلوغ جسمی خوبی داشتند. داد از بین عوامل دموگرافیک فقط بین پایه تحصیلی و سطح عملکرد بهداشت بلوغ ارتباط معنا داری وجود داشت  (p-value ˂0.05) به گونه ای که بیشترین نمره عملکرد مربوط به نوجوانانی بود که در پایه نهم تحصیل می کردند.

نتیجه گیری

با توجه به رابطه معنا دار پایه نحصیلی با عملکرد بهداشت بلوغ دختران، می توان دریافت عملکرد در پی افزایش دانش و تجربه عملکرد فرد بهبود می باید. لذا برگزاری دوره های آموزشی مربوط به بلوغ و قاعدگی برای نوجوانان از ابتدای شروع دوران بلوغ و قاعدگی پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605167 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!