بررسی تاثیر مداخله آموزشی سلامت محور به مراقبین بر پیامدهای بهداشتی کودکان نوپا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با  توجه به اهمیت  سلامت کودکان که از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب میشوند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی  سلامت محور به مراقبین بر پیامدهای بهداشتی  کودکان نوپا تحت مراقبت در مهد کودک انجام پذیرفت.

روش

مطالعه ی حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. که در 4 مهد کودک  منتخب در  شهر سمنان  به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروهای آزمون و کنترل قرار گرفتند. کودکان بر اساس معیارهای پژوهش و به روش تمام شماری، آزمون (30نفر) و کنترل (32 نفر) انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری اطلاعات محقق ساخته  شامل پرسشنامه  اطلاعات دموگرافیک و چک لیست بررسی وضعیت سلامتی کودکان نوپا بود. در این پژوهش ابتدا نیاز سنجی آموزشی مراقبین کودک (مادران و مربیان) انجام و در مرحله بعد؛ محتوی آموزشی مداخله ای تهیه و اجرا گردید و پس از مداخله نتایج  سلامت در گروه های آزمون و کنترل توسط نرم افزار  SPSS 21 مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

آزمون آماری کای دو نشان داد دو گروه از نظر متغییرهای دموگرافیک مثل سن، تحصیلات، وضعیت تاهل و... یکسان هستند (P>0/05). آزمون آماری کای اسکویر اختلاف معنی داری را بین مشکلات بهداشتی (گوارشی p=0/007، تنفسی p=0/003، پوستی p=0/001) و میزان مراجعه به پزشک  p=0/015 در دو گروه آزمون و شاهد در قبل و بعد از مداخله را نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج این  پژوهش نشان داد که اجرای برنامه ی طراحی شده سلامت محور به مراقبین بر پیامدهای بهداشتی  کودکان موثر است .

زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605168 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!