مروری بر آزمون های عملکردی ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه جمع آوری آزمون های عملکردی ارزیابی تعادل افراد دارای نقص شنوایی می باشد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک بود و بررسی جامعی بر آزمون های عملکردی ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی صورت گرفت. جستجو در پایگاه های PubMed, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Google Scholar, and Scopus انجام شد. دوره جستجو از آغاز تا آوریل 2021 صورت گرفت. علاوه بر این، جستجوی دستی و بررسی کامل منابع مقالات نیز انجام گردید.

یافته ها

21 آزمون مختلف از 15 مقاله استخراج شدند که برای ارزیابی عملکردی تعادل افراد دارای نقص شنوایی مورد استفاده قرار گرفته بودند. بعد از بررسی دقیق آزمون های به کار گرفته شده برای ارزیابی عملکردی تعادل افراد دارای نقص شنوایی مشخص شد که مطالعات از 9 آزمون برای ارزیابی تعادل ایستا و 8 آزمون برای ارزیابی تعادل پویا و 4 آزمون چندبخشی برای ارزیابی عملکردی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی استفاده کرده اند.

نتیجه گیری

آزمون های عملکردی که برای ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی استفاده شده اند، آزمون هایی هستند که برای سایر گروه ها نیز به کار گرفته شده اند و آزمون های عملکردی که به صورت اختصاصی ارزیابی دقیقی از تعادل این افراد داشته باشد، وجود ندارد. به نظر می رسد برای این که مشخص شود که کدام آزمون های عملکردی ارزیابی دقیق و درستی از تعادل افراد دارای نقص شنوایی دارد، نیاز هست که مطالعات پژوهشی با هدف بررسی روایی آزمون های عملکردی با استفاده از دستگاه های پیشرفته و دقیق ارزیابی تعادل انجام بگیرد تا مشخص شود که کدام یک از آزمون ها، عملکرد دقیق و بهتری در بررسی تعادل افراد دارای نقص شنوایی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!