بررسی تاثیر و جین علف های هرز و تراکم بوته بر روی عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام پایه بلند و پا کوتاه نخود در شرایط دیم خرم آباد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نخود محصولی مناسب در تناوب با گندم می باشد به نحوی که بیشترین عملکرد دانه گندم در تناوب گندم نخود - مشاهده شده است. ایران پس از کشورهای هند، ترکیه و پاکستان، چهارمین کشور تولید کننده نخود در دنیا است.میانگین عملکرد نخود در دنیا 956، آسیا 909 و در ایران 409/6 کیلوگرم در هکتار است. سهم زیادی از نوسانات تولید  این محصول به دلیل رقابت با علف های هرز و مدیریت غیر اصولی است. در این مجموعه سعی بر آن است که به منظور استفاده کشاورزان و کارشناسان و محققان این موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظرات مختلف را با یکدیگر بررسی نماییم. این آزمایش در سال زراعی 88-1387 در منطقه سراب چنگایی برای بررسی اثرات سه عامل تراکم گیاهی، تداخل - علفهای هرز و ارقام نخود به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار - مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها پس از نمونهبرداری و اندازهگیری پارامترهای لازم، با استفاده از روش های آماری، توسط کامپیوتر و نرمافزارهای SAS ، MSTATC و EXCEL انجام گرفته است. در این بررسی اثر تراکم بر عملکرد دانه بسیار معنی دار بود. تراکم 50 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد دانه را داشت و کمترین عملکرد دانه در تیمار 15 بوته در متر مربع بدست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!